Súťaž

Safety first transparentne logo

Pravidlá súťaže o mobilný telefón

1. Usporiadateľ súťaže

Usporiadateľom tejto súťaže je spoločnosť OREA QUALITY, s.r.o., Invalidská 3/A 917 01 Trnava, IČO47965380, DIČ2024174834, IČ DPHSK2024174834, obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 35121/T(ďalej len „Usporiadateľ“).

2. Podmienky účasti

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, s plnou spôsobilosťou na právne úkony, ktorá súhlasí s podmienkami. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.
Do súťaže sa môže zapojiť ktorýkoľvek súčasný alebo nový fanúšik Facebook stránky spoločnosti s názvom OREA Quality, sro na odkaze oreaquality.sk starší ako 18 rokov s plnou spôsobilosťou na právne úkony, ktorý súhlasí s podmienkami súťaže. Podmienkou výhry je správne odpovedanie na súťažnú otázku. Účasťou v súťaži každý súťažiaci vyjadruje svoj súhlas s pravidlami danej súťaže. Každý účasťník sa zároveň zaväzuje dodržiavať pravidlá súťaže.

3. Trvanie súťaže

Súťaž o mobilný telefón Xiaomi Redmi 9A 2GB/32GB je časovo limitovaná a prebieha od 24.1.2021 do 19.2.2021 vrátane. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia súvisiaceho s trvaním a konaním súťaže.

4. Výherná cena

Usporiadateľ súťaže sa zaväzuje do 30 dní odovzdať výhercovi nasledujúcu Cenu:

1 kus mobilného telefónu Xiaomi Redmi 9A 2GB/32GB
(Ďalej len Cena)

Výherca bude vyžrebovaný cez softvér, ktorý vygeneruje náhodného výhercu zo všetkých súťažiacich, ktorí splnili podmienky po ukončení súťaže. Vyplatenie výhry v hotovosti nie je možné.

5. Osobné údaje

Účasťou v súťaži dáva každý súťažiaci súhlas k spracovaniu jeho osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, ktoré súťažiaci poskytol za účelom realizácie súťaže, jeho účasti v súťaži.

Spracovanie údajov sa riadi Zásadami spracovania a ochrany osobných údajov, ktoré boli sprístupnené taktiež na webstránke https://oreaquality.sk/ochrana-osobnych-udajov/

6. Žrebovanie, vyhlásenie výhercov a informovanie výhercov a prevzatie výhry

Žrebovanie súťaže sa uskutoční dňa 19.2.2021 a bude prebiehať pod dohľadom 2 osôb určených Usporiadateľom.

Žrebovanie je uskutočnené softwarom, ktorý je na to určený, to znamená náhodne vyberá Výhercu z databázy všetkých Súťažiacich.

Výhercovi bude Cena odovzdaná spôsobom, ktorý si dohodne Usporiadateľ s Výhercom po jeho kontaktovaní prostredníctvom správy na Facebooku.

Výherca bude o výhre informovaný písomne do správy na Facebook profilovej stránke.

Výhercovia budú zverejnený aj prostredníctvom sociálnej siete Facebook na Facebookovej stránke Usporiadateľa v rozsahu krstné meno výhercu.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre dané Ceny boli splnené, alebo nie. Ceny nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru Cien.

Ak výherca do siedmych dní od prvého kontaktovania neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhru získava náhradník.

Náhradník je vyžrebovaný ihneď po tom, čo Usporiadateľ zistil, že výherca neprejavil súhlas s nadobudnutím výhry, vzdal sa výhry, odoprel súhlas, resp. nesplnil inú podmienku podľa týchto pravidiel, a to obdobným spôsobom ako pri prvom žrebovaní Víťaza.

Ak nastane rovnaká situácia aj pri prvom náhradníkovi, výhru získava náhradník vyžrebovaný v druhom poradí a postupne až náhradník v dvadsiatom poradí.

7. Záverečné ustanovenia

Ustanovenia týchto podmienok súťaže sa stávajú platnými a účinnými dňom ich zverejnenia na internetovej stránke https://www.oreaquality.sk

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky hry, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu výhry je možné iba v prípade, že nebude mobilný telefón dostupný na trhu. V tomto prípade je povinný usporiadateľ zabezpečiť náhradný mobilný telefón minimálne v hodnote 100 euro s DPH. Zmenu pravidiel a podmienok hry usporiadateľ zverejní na internetovej stránke https://www.facebook.com/oreaquality.sk. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými súťažiacimi v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry.

Výherca nemá právny nárok na výmenu Ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo akejkoľvek inej kompenzácie. Súťažiaci berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platných právnych predpisov vymáhať súdnou cestou.

Zapojením sa do súťaže vyjadrujú súťažiaci svoj súhlas riadiť sa týmito podmienkami súťaže.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 24.1.2021.