Poradenstvo BOZP

Safety first transparentne logo

Poskytujeme služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ( BOZP ) ako sú napríklad školenia priamo u Vás v spoločnosti, prípadne môžete využiť náš najnovší elearning, ktorý šetrí množstvo času a peňazí zamestnávateľom a zamestnancom.

Vedeli ste, že ak máte minimálne jedného zamestnanca, máte podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci povinnosť zabezpečiť bezpečnostno-technickú službu, buď prostredníctvom vlastných bezpečnostných technikov, alebo oprávneného dodávateľa.

Utvorte preto svojim zamestnancom bezpečné pracovné prostredie. My Vám s tým radi pomôžeme a spravíme všetko pre to, aby sa zabránilo úrazom, nebezpečným situáciám a pokutám zo strany Inšpektorátu práce.

Na základe oprávnenia vydaného Národným inšpekorátom  práce Vám v rámci bezpečnostnotechnickej služby (BTS) zabezpečíme :

 • výkon bezpečnostného technika,
 • vypracovanie a aktualizácia dokumentácie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) vrátane analýzy rizík a návrhu na prideľovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP),
 • služby v oblasti odborných, kontrolných, koordinačných a výchovných úloh,
 • vyšetrovanie a registrácia pracovných úrazov,
 • monitoring platnosti revízií vyhradených technických zariadení,
 • preventívne kontroly pracovísk s dôrazom na kontrolu používania OOPP,
 • výkon pravidelných ročných auditov stavu BOZP,
 • v spolupráci s vedúcimi pracovísk kontroly požívania alkoholu prípadne iných omamných látok v pracovnej dobe,
 • spoluprácu s Pracovnou zdravotnou službou,
 • ostatné služby v súlade so zákonom č.124/2006 Z.z., prípadne podľa požiadavky zákazníka.

Na základe oprávnenia na výchovu a vdelávanie vydaného Národným inšpektorátom práce pre Vás zabezpečíme :

 • oboznámenie zamestnancov z predpisov na zaistenie BOZP,
 • oboznámenie vedúcich zamestnancov z predpisov na zaistenie BOZP.

Ďalej Vám zabezpečíme :

 • oboznámenie zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť,
 • oboznámenie zamestnacov, občasne riadiacich osobné motorové vozidlo pre účely zamestnania s platnými právnymi predpismi na zaistenie BOZP v cestnej premávke.

Naši bezpečnostní technici sú pripravení na realizáciu všetkých uvedených činností v každej organizácii.