Revízie elektrických zariadení

Safety first transparentne logo

Vyhradené technické zariadenia elektrické

Cieľom vykonania revízie je preukázať,že:

1. elektrické zariadenie zodpovedá bezpečnostným a technickým požiadavkom platných noriem a v jednotlivých prípadoch taktiež ďalším platným predpisom pre revidované zariadenie.

2. vlastnosti zariadenia deklarované v projektovej dokumentácii sú dodržané. Revízny technik bude kontrolovať aj to, či remeselná kvalita vyhotovenia zodpovedá bežným požiadavkám. Vplyv na stanovenie výsledku revízie má tiež druh prevádzaných skúšok a meraní.

Čo je revízia (Odborná prehliadka a odborná skúška)?

Každé prevádzkované elektrické zariadenie podlieha počas svojej prevádzky zmenám. Má na to vplyv jeho starnutie, opotrebovanie a rôzne vonkajšie vplyvy ako je teplota, vhkosť, chemické, mechanické pôsobenie … Technické parametre každého elektrického zariadenia sa počas prevádzky v prevažnej miere zhoršujú. Preto je potrebné počas celej životnosti elektrického zariadenia jeho stav pravidelne monitorovať.

Vo všetkých krajinách únie existuje povinný systém pravidelných prehliadok a skúšania el. zariadení nachádzajúcich sa v priemyselných objektoch a v budovách prístupných laickej verejnosti. Tento systém sa vykonáva na základe existujúcich platných právnych predpisov a noriem.

Účelom odbornej prehliadky a odbornej skúšky (ďalej len revízie) elektrických zariadení je overenie ich stavu z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia. Požiadavky bezpečnosti sa považujú za splnené, pokiaľ elektrické zariadenie zodpovedá z hľadiska bezpečnosti príslušným ustanoveniam noriem a právnym predpisom.

Základné definície pojmov súvisiacich s revíziou:

Bezpečnosť elektrických zriadení je schopnosť elektrického zariadenia neohrozovať ľudské zdravie, úžitkové zvieratá alebo majetok .

Revízie elektrických  zariadení sú činnosťou vykonávanou na elektrickom zariadení, pri ktorej sa prehliadkou, meraním a skúšaním zisťuje stav el. zariadenia z hľadiska jeho bezpečnosti. Súčasťou revízie je vypracovaníe revíznej správy.

Východisková revízia je revízia vykonávaná podľa STN 33 2000-6 na novom alebo rekonštruovanom el. zariadení pred jeho prvým uvedením do prevádzky.

Pravidelná revízia je revízia už prevádzkovaných elektrických zariadení vykonávaná pravidelne v lehotách stanovených normou STN 33 1500.

Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške je písomný doklad o výsledku revízie z ktorého je zrejmý stav revidovaného el. zariadenia z hľadiska bezpečnosti v dobe vykonávania revízie.

Revízia – overenie bezpečnosti elektrických zariadení a rozvodov.

Vo všeobecnosti bezpečnosť elektrického zariadenia v prvom rade závisí od podmienok jeho inštalácie. V zmysle európskeho prístupu k bezpečnosti technických zariadení (pracovných prostriedkov) je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť vykonanie kontroly vyhradeného elektrického zariadenia po jeho inštalovaní a pred jeho prvým použitím (východisková revízia EZ) a kontroly po jeho inštalovaní na inom mieste, aby zabezpečil správnu inštaláciu pracovného prostriedku a jeho správne fungovanie.

Vplyv na bezpečnosť vyhradených elektrických zariadení majú podmienky používania, ktoré obyčajne zhoršujú stav zariadenia a vytvárajú možnosť vzniku nebezpečenstva, preto je prevádzkovateľ v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a včasného odhalenia a nápravy zhoršeného stavu povinný zabezpečiť vykonanie pravidelnej kontroly alebo skúšky (periodická revízia) vyhradeného elektrického zariadenia.

Kontrolu (revízie) elektrických zariadení v podmienkach Slovenskej republiky vykonávajú oprávnené osoby (pre vyhradené elektrické zariadenia je to elektrotechnik špecialista na vykonávanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky vyhradeného technického zariadenia elektrického – revízny technik EZ).

Elektrická inštalácia zahŕňa všetky elektrické zariadenia, ktoré slúžia na výrobu, prenos, premenu, rozvod a využitie elektrickej energie. Tiež zahŕňa zdroje energie, ako sú batérie, kondenzátory a všetky ostatné zdroje akumulovanej elektrickej energie.
Podľa druhu využitia elektrickej inštalácie sa tieto delia na inštalácie pevné, napríklad priemyselné inštalácie, inštalácie v administratívnych a obytných budovách, ďalej sú to dočasné, napríklad inštalácie stavieb no môžu to byť aj mobilné alebo presúvateľné.

Elektrické inštalácie, ktoré sa realizujú v prostrediach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo výbuchu vyžadujú zvýšenú pozornosť z hľadiska elektrickej tak aj požiarnej bezpečnosti. Kladú sa tu zvýšené nároky na použitie vhodných materiálov, zodpovednú prípravu a kvalitné vykonanie montážnych prác. Od projektantov a revíznych technikov, ale aj od pracovníkov vykonávajúcich montáž a opravy elektrických zariadení sa v tu vyžaduje znalosť príslušných predpisov a noriem.

Všeobecne platí, že každá el. inštalácia sa musí podrobiť revízii či už počas výstavby, alebo pri jej dokončení pred uvedením do prevádzky používateľom. Pracovníci vykonávajúci revíziu musia mať k dispozícii všetky potrebné informácie, ktoré požadujú predpisy. Po dokončení revízie sa musí vyhotoviť východisková revízna správa.

Pre vykonávanie pravidelnej revízie musí mať revízny technik k dispozícii okrem technickej dokumentácie, výkresov skutočného vyhotovenia a technickej správy ešte najmenej:

  • protokoly o určení vonkajších vplyvov alebo prostredia,
  • zásady pre vykonávanie údržby, kontrol, revízii, skúšok a meraní,
  • záznamy o vykonanej údržbe, záznamy kontrol a meraní,
  • správu o predchádzajúcej odbornej prehliadke a skúške (revízii),
  • prevádzkové záznamy o vykonaných kontrolách po prípadných rekonštrukciách, opravách alebo premiestňovaní,
  • doklady o prípadnej činnosti odborných orgánov inšpekcie a dozoru.

Technické zariadenia elektrické skupiny A a skupiny B sa považujú za vyhradené technické zariadenia elektrické.

TECHNICKÉ ZARIADENIA ELEKTRICKÉ SKUPINY A

(príloha č. 1 k vyhláške č. 508/2009 Z. z.)

a) technické zariadenie na výrobu elektrickej energie s menovitým výkonom 3 MW a viac vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny,

b) technické zariadenie na premenu elektrickej energie s príkonom 250 kVA a viac vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny,

c) elektrická sieť striedavého napätia nad 1000 V alebo jednosmerného napätia nad 1 500 V vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny,

d) elektrická inštalácia v prostredí s nebezpečenstvom požiaru horľavých materiálov, kvapalín, plynov alebo prachu (vonkajší vplyv BE2) vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny,

e) elektrická inštalácia v priestore s nebezpečenstvom výbuchu (vonkajší vplyv BE3) vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny,

f) elektrická inštalácia v prostredí s extrémnou korozívnou agresivitou alebo s trvalým vplyvom korozívnych látok (vonkajší vplyv AF4) vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny,

g) elektrická inštalácia v priestore s mimoriadnym nebezpečenstvom zásahu elektrickým prúdom v mokrom prostredí s vonkajším vplyvom AD3 až AD8 alebo dotykom s potenciálom zeme s vonkajším vplyvom BC3 a BC4 vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny,

h) elektrická inštalácia v miestnosti na zdravotnícke účely vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny, okrem všeobecnej vyšetrovne a priestoru s požiadavkami P0, P1 a P2 definovanými podľa osobitných predpisov pre zdravotnícke zariadenie,

i) elektrická inštalácia v objekte určenom na zhromažďovanie viac ako 250 osôb v jednom priestore vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny.

TECHNICKÉ ZARIADENIA ELEKTRICKÉ SKUPINY B
(príloha č. 1 k vyhláške č. 508/2009 Z. z.)

Technické zariadenia elektrické nezaradené do skupiny A s prúdom alebo napätím, ktoré nie sú bezpečné.

TECHNICKÉ ZARIADENIA ELEKTRICKÉ SKUPINY C
(príloha č. 1 k vyhláške č. 508/2009 Z. z.)

Technické zariadenia elektrické nezaradené do skupiny A a skupiny B

Kontrola stavu bezpečnosti vyhradených technických zariadení elektrických sa vykonáva aj úradnými a opakovanými úradnými skúškami.

a) úradné skúšky – vykonávajú sa pred uvedením technického zariadenia elektrického skupiny A do prevádzky. Úradnou skúškou sa overuje, či uvedené technické zariadenie je spôsobilé na bezpečnú prevádzku, vrátane jeho bezpečnej obsluhy, a či zodpovedá konštrukčnej dokumentácií, ku ktorej bolo vydané odborné stanovisko k dokumentácii.

b) opakované úradné skúšky – vykonávajú sa najneskôr po každých desiatich rokoch prevádzky vyhradeného technického zariadenia elektrického skupiny A. Opakovanou úradnou skúškou sa overuje, či uvedené technické zariadenie spĺňa požiadavky na bezpečnú prevádzku a či je obsluhované bezpečným spôsobom.