Koordinácia bezpečnosti na stavenisku

Zabezpečujeme činnosť koordinátora bezpečnosti na stavenisku v súlade s ustanoveniami nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Uvedené nariadenie ukladá povinnosť stavebníka (investora) vymenovať koordinátora bezpečnosti pre každé stavenisko, na ktorom bude vykonávať práce viac ako jeden zamestnávateľ alebo viac ako jedna fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom.