Skúšky tesnosti

Safety first transparentne logo
Vykonávanie skúšok tesnosti nádrží, záchytných vaní, žúmp v súlade s vodným zákonom
  • Ponúkame činnosti vyžadované aktuálnym zákonom o vodách č. 364/2004 Z.z. odborne spôsobilou osobou s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie (LT/B 2. stupeň podľa požiadaviek STN EN ISO 9712:2012).
 
  • Každý prevádzkovateľ – užívateľ stavieb a zariadení, kde sa vykonáva zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami je povinný pravidelne kontrolovať technický stav takýchto zariadení a vykonávať tzv. skúšky tesnosti, ktoré preukážu, že objekty a zariadenia sú schopné zabrániť únikom znečisťujúcich látok do povrchových a podpovrchových vôd a pracovného prostredia.
 
  • Jedná sa najčastejšie o nasledovné objekty a zariadenia kde sa skúšky tesnosti vyžadujú: eko-sklady,sklady PHM, manipulačné plochy, priemyselné podlahy, lapače olejov a tukov, odlučovače ropných látok, čerpacie stanice PHM, septiky, domové žumpy (napr. pre kolaudačné rozhodnutia), domové a priemyselné čistiarne odpadových vôd, nádrže na skladovanie poľnohospodárskych a iných produktov, nádrže pre odpadové vody, záchytné/havarijné vane a vaničky a ďalšie.
 
  • Kontroly a skúšky tesnosti sa vykonávajú na objektoch a zariadeniach pred ich uvedením do prevádzky, po ich rekonštrukcii alebo oprave, alebo pred uplynutím lehôt daných zákonom.
 
  • Výsledkom kontroly a skúšky tesnosti je osvedčenie o vodotesnosti skúšaného objektu/zariadenia, ktorý slúži ako hodnoverný doklad vyžadovaný Orgánom štátnej vodnej správy, Slovenskou inšpekciou životného prostredia (SIŽP), pre kolaudačné konania stavieb a zariadení a v prípade škodovej udalosti aj ako doklad pre Vašu poisťovňu.