Poradenstvo ochrany životného prostredia

Safety first transparentne logo

ENVIRONMENTÁLNE PORADENSTVO V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

 V zmysle platnej legislatívy Vám zabezpečíme :

 • environmentálny audit odpadového hospodárstva
 • analýza existujúceho stavu odpadového hospodárstva, preskúmanie zhody s právnymi predpismi v odpadovom hospodárstve,návrh opatrení
 • návrh systému odpadového hospodárstva a vypracovanie súvisiacich interných predpisov
 • štúdia optimalizácie existujúceho odpadového hospodárstva
 • vypracovanie dokumentov podľa zákona o odpadoch:

a. prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie/zneškodňovanie odpadov, pre sklady odpadov a pre pôvodcu odpadov
b. technologický reglement zariadenia
c. opatrenia pre prípad havárie pre nakladanie s nebezpečným odpadom
d. program odpadové hospodárstva
e. identifikačné listy nebezpečných odpadov
f.  kontrola evidencie odpadov, vypracovanie evidenčných listov odpadov a relevantných hlásení
g. projektová a poradenská činnosť v oblasti finančnej podpory z fondov SR a EÚ
h. zastupovanie partnera v správnych konaniach v oblasti odpadového hospodárstva

ENVIRONMENTÁLNE PORADENSTVO V OBLASTI VODNÉHO HOSPODÁRSTVA

 V zmysle platnej legislatívy Vám zabezpečíme :

 •  environmentálny audit vodného hospodárstva, preskúmanie zhody s právnymi predpismi vo vodnom hospodárstve, návrh opatrení
 • vypracovanie dokumentov podľa zákona o vodách a súvisiacej vykonávacej vyhlášky:

a. havarijný plán pre manipuláciu so škodlivými látkami
b. kanalizačný poriadok
c. zastupovanie partnera v správnych konaniach v oblasti ochrany vôd (zabezpečenie schvaľovacieho procesu pre havarijný plán)
d. projektová a poradenská činnosť v oblasti finančnej podpory z fondov SR a EÚ

ENVIRONMENTÁLNE PORADENSTVO V OBLASTI OCHRANY OVZDUŠIA

 V zmysle platnej legislatívy Vám zabezpečíme :

 •  environmentálny audit v oblasti ochrany ovzdušia, preskúmanie zhody s právnymi predpismi v oblasti ochrany ovzdušia
 •  vypracovanie dokumentov podľa zákona o ovzduší a súvisiacich vykonávacích vyhlášok:

a. ročné hlásenie o emisiách a poplatkoch
b. súbor technicko.bezpečnostných parametrov zdroja znečisťovania ovzdušia
c. zastupovanie partnera v správnych konaniach v oblasti ochrany ovzdušia

ENVIRONMENTÁLNE PORADENSTVO – IPKZ

V zmysle zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej kontrole a prevencii znečisťovania v znení neskorších predpisov zabezpečíme :

 •  vypracovanie žiadosti IPKZ na činnosti podľa prílohy č. 1 zákona časť 5 „Nakladanie s odpadmi“
 • zastupovanie partnera v správnom konaní v procese schvaľovania žiadosti o integrované povolenie

 ENVIRONMENTÁLNE PORADENSTVO – EIA

 V zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov zabezpečíme :

 •  vypracovanie zámeru podľa prílohy č. 9 zákona (EIA) pre oblasť č. 9 „Infraštruktúra“
 • vypracovanie správy o hodnotení vplyvov činnosti na životné prostredia podľa prílohy č. 11 zákona (EIA) pre oblasť č. 9 „Infraštruktúra“
 • zabezpečenie procesu posudzovania v mene navrhovateľa zámeru/správy o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti.
 • osobná účasť na pracovných rokovaniach počas procesu posudzovania zámeru/správy o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti