Poradenstvo ochrany pred požiarmi

Safety first transparentne logo

„PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY – PODNIKATELIA SÚ POVINNÍ ZABEZPEČOVAŤ ŠKOLENIE A OVERENIE VEDOMOSTÍ O OCHRANE PRED POŽIARMI ZAMESTNANCOV … “ (zákon č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, § 4/e).

… a mnohé iné povinnosti, ktoré Vám kompletne zabezpečíme, napríklad :

  • vypracovanie a úprava dokumentácie OPP v súlade so skutkovým stavom,
  • preventívne protipožiarne prehliadky,
  • školenia ochrany pred požiarmi a odborná príprava protipožiarnych hliadok,
  • organizácia cvičných požiarnych poplachov,
  • určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
  • zastupovanie klientov pri kontolách štátnych orgánov (orgány HaZZ),
  • zabezpečenie služieb špecialistu požiarnej ochrany,
  • zabezpečenie pravidelnej kontroly a servisu hasiacich prístrojov a hydrantov,
  • zabezpečenie údržby požiarnych uzáverov,
  • ostatné požiadavky zákazníka.