Pracovná zdravotná služba

Safety first transparentne logo

ZMENA TERMÍNU HLÁSENÍ

Posledná novela zákona číslo 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, mala zjednodušiť podmienky pri zamestnávaní  zamestnancov bez rizikia prípadne len s minimálními rizikom, ktorí sú zaradení do I. alebo II. kategórie prác. Od 1.12.2017 je účinná novela, ktorá pôvodný stav však len kozmeticky upravila.

Najvýznamnejšia zmena pre zamestnávateľov spočíva v tom, že už nemá povinnosť kontinuálneho zmluvného zabezpečenia Pracovnej zdravotnej služby (PZS) a teda nemusí mať s dodávateľom tejto služby zmluvný vzťah.

Ostatné povinnosti však zostali viac-menej bezo zmeny :

 • oznámenie novej prevádzky Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva (uvedenie priestorov do prevádzky)
 • vstupný (prvotný) audit – hodnotenie zdravotného rizika pri vzniku organizácie alebo jej prevádzky,
 • opakovaný audit – opätovné hodnotenie zdravotného rizika raz za 24 mesiacov, pre pracoviská s pracovnými pozíciami zaradenými do 2. kategórie prác,
 • aktualizačný audit – pri každej zmene pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika alebo kategóriu práce,
 • vykonávanie objektivizácie faktorov práce predpísanými laboratórnymi metódami,
 • zabezpečiť vypracovanie písomného posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika,
 • vypracovať prevádzkové poriadky pre výkon práce s expozíciou zamestnancov každému rizikovému faktoru u ktorého to predpisuje legislatíva,
 • vysielanie zamestnancov na lekárske prehliadky vo vzťahu k práci,
 • kategorizácia prác podľa rizikových faktorov,
 • vedenie predpísanej agendy PZS.

Novela zákona ruší oprávnenie bezpečnostného technika, autorizovaného bezpečnostného technika a bezpečnostnotechnickej služby na vykonávanie PZS pre zamestnancov I a II kategórie.

Pre zamestnávateľov to v praxi znamená, že kategorizáciu zamestnancov, spracovanie zdravotných rizík a samotnú dokumentáciu PZS bude môcť po novom vyhotoviť už len

 • verejný zdravotník
 • oprávnené PZS dodávateľským spôsobom (dodávateľ musí mať v súlade so zákonom zabezpečeného lekára/verejného zdravotníka)
 • lekár v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, špecializačnom odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia, špecializačnom odbore pracovné lekárstvo, špecializačnom odbore preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia, špecializačnom odbore služby zdravia pri práci, špecializačnom odbore verejné zdravotníctvo

Na základe skutočnosti, že naša spoločnosť disponuje verejným zdravotníkom v pracovnom pomere a sme zapísaní v zozname poskytovateľov PZS pod reg.číslom OPPL/1716/2018 pod číslom riadku 263, ( https://www.uvzsr.sk/documents/d/uvz/pzs_samostatne-od-01-12-2017-k-13-03-2024-pdf )  sme oprávnení zabezpečovať túto službu dodávateľským spôsobom pre iné subjekty.