Revízie plynových zariadení

Safety first transparentne logo

Vyhradené technické zariadenia plynové

PLYN:
Výkon servisu, odbornej prehliadky- skúšky / OP a OS / je prevádzkovateľ VTZ plynových povinný zabezpečiť v predpísaných termínoch podľa Vyhl.508/2009 Zb.z. / §8 /, odborným pracovníkom /§16 / pre výkon Odbornej prehliadky a skúšky plynových zariadení a pracovníkom na opravy / §18 / plynových a § 22-23 elektrických zariadení .

Uvedené služby Vám realizujeme vlastnými zamestnancami – Odbornými pracovníkmi VTZ / revíznymi technikmi a pracovníkmi na opravy plynových zariadení s ich platnými a aktualizovanými osvedčeniami resp. oprávneniami firmy STYK SERVIS pre práce na plynových , tlakových a elektrických vyhradených technických zariadeniach vydanými Technickou inšpekciou SR:
Termíny výkonov odborných prehliadok a skúšok technických zariadení plynových , podľa zaradenia sú nasledovné :

– Servis a údržba plynových zariadení podľa MPP a predpisov výrobcu max 1 x rok
– Odborná prehliadka / OP / PZ sk. Ah / výkon nad 500 kW / 1x 3 mesiace.
– Odborná skúška / OS / PZ sk. Ah / výkon nad500 kW / 1 x 3 roky.
– Odborná prehliadka PZsk. Bh / výkon 5 – 500 kW / 1 x rok.
– Odborná skúška PZsk. Bh / výkon 5 – 500 kW / 1 x 3 roky.
– Meranie emisií a spalín s protokolom plynových zariadení priservise, OP a OS
– Odborná prehliadka regulačnej stanice plynu Af, Bf 1x rok.
– Odborná skúška regulačnej stanice plynu Af, Bf 1x 2 resp.3 roky .
– Odborná prehliadka plynovodu sk. Ag , Bg 1x 1 resp. 3 roky.
– Odborná skúška plynovodu sk. Ag , Bg 1x 5 resp. 6 rokov.

Technické zariadenia skupiny A a skupiny B sa považujú za vyhradené technické zariadenia plynové

VYHRADENÉ TECHNICKÉ ZARIADENIA PLYNOVÉ SKUPINY A
(príloha č. 1 k vyhláške č. 508/2009 Z.z.)

A. Technické zariadenia plynové skupiny A sú zariadenia pracujúce s nebezpečnými plynmi určené na

a) výrobu plynov s jednotkovým výkonom vyšším ako 10 Nm3/h vrátane zariadení upravujúcich zloženie plynu na technické hodnoty vyžadované osobitným predpisom alebo odberateľom,

b) skladovanie plynov s pretlakom plynu do 0,05 MPa vrátane s vnútorným objemom nad 100 m3, napríklad v plynojeme a zásobníku,

c) plnenie kovových tlakových nádob na dopravu plynov s výkonom nad10 Nm3/h,

d) zásobovanie plynom z kovových tlakových nádob stabilných alebo z kovových tlakových nádob na dopravu plynov(tlaková stanica) s výkonom nad 10 Nm3/h,

e) zvyšovanie tlaku plynu s výstupným pretlakom plynu nad 0,4 MPa,

f) znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu nad 0,4 MPa,

g) rozvod plynu s pretlakom plynu nad 0,4 MPa a acetylénovod,

h) spotrebu plynov spaľovaním s výkonom jednotlivého zariadenia alebo so súčtom výkonov jednotlivých zariadení tvoriacich funkčný celok nad 0,5 MW vrátane zariadenia na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní,

i) chladenie a mrazenie s množstvom plynu na chladenie nad 25 kg.

VYHRADENÉ TECHNICKÉ ZARIADENIA PLYNOVÉ SKUPINY B
(príloha č. 1 k vyhláške č. 508/2009 Z. z.)

B. Technické zariadenia plynové skupiny B sú zariadenia pracujúce s nebezpečnými plynmi, ktoré sú určené na

a) výrobu plynov s jednotkovým výkonom do 10 Nm3/h vrátane,

b) skladovanie plynov s pretlakom plynu do 0,05 MPa vrátane s vnútorným objemom do 100 m3, napríklad v plynojeme a zásobníku,

c) plnenie kovových tlakových nádob na dopravu plynov s výkonom do10 Nm3/h vrátane,

d) zásobovanie plynom z kovových tlakových nádob stabilných alebo z kovových tlakových nádob na dopravu plynov (tlaková stanica) s výkonom do 10 Nm3/h vrátane, ak umožňujú pripojiť viac ako dve fľaše na dopravu plynov,

e) zvyšovanie tlaku plynu s výstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane,

f) znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane s výkonom nad 25 Nm3/h okrem zariadení zahrnutých v skupine B písm. g),

g) rozvod plynu vrátane regulačného zariadenia na prípojke plynu s výkonom odberného plynového zariadenia do 25 Nm3/h vrátane so vstupným pretlakom do 0,4 MPa vrátane, okrem acetylénovodu,

h) spotrebu plynov spaľovaním s výkonom jednotlivého zariadenia alebo so súčtom výkonov jednotlivých zariadení tvoriacich funkčný celok od 5 kW o 0,5 MW vrátane zariadenia na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a spotrebiča, pri ktorom sa vyžaduje napojenie na odťah spalín,

i) chladenie a mrazenie s množstvom plynu na chladenie od 3 kg do 25 kg vrátane.

VYHRADENÉ TECHNICKÉ ZARIADENIA PLYNOVÉ SKUPINY C
(príloha č. 1 k vyhláške č. 508/2009 Z. z.)

C. Technické zariadenia plynové skupiny C sú

a) technické zariadenia pracujúce s nebezpečným plynom nezaradené do skupiny A alebo B,

b) technické zariadenia pracujúce s ostatnými plynmi.

Overovanie bezpečnosti vyhradených plynových zariadení sa vykonáva formou úradných skúšok v zmysle § 9 ods.1 písm.a) a § 13 ods.3 zákona č.124/2006 Z.z. vznení zákona č.309/2007 Z.z.,§ 5 ods.1 a 2 nariadenia vlády SR č.392/2006 Z.z. a § 9 a § 11 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.

Úradné skúšky sa rozdeľujú na:

a) prvé úradné skúšky – vykonávajú sa po ukončení výroby, montáže, rekonštrukcie a aj po ukončení opravy tlakového celku zváraním vyhradeného technického zariadenia plynového skupiny A pred jeho uvedením do prevádzky, aby sa overilo, či zodpovedá osvedčenej konštrukčnej dokumentácii a je spôsobilé na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku,

b) opakované úradné skúšky – vykonávajú sa v ustanovených lehotách počas prevádzky vyhradeného technického zariadenia plynového skupiny A, aby sa overilo, či spĺňa podmienky na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku.

Úradné skúšky vykonáva oprávnená právnická osoba ( TI a.s.) na základe oprávnenia vydaného Národným inšpektorátom práce.

Úradné skúšky sa vykonávajú na základe žiadosti a za úhradu.