VYŠŠÍ ZISK, DOBRÉ MENO, MOTIVOVANÍ ZAMESTANCI. MY VIEME, AKO NA TO!

Preco je vyhodny princip 5S

Vyskočiť zo starého, no nie vždy efektívneho systému práce môže byť veľakrát obtiažne. V teame, kde sa mieša staršia generácia s novou môžu vzniknúť dva rozličné tábory s rozdielnym pohľadom na politiku práce. Jeden tábor chce inovovať systematiku – druhý v nej zotrvať.

Až pričasto sa na pracoviskách dostávame do slepej uličky, pretože väčšina firiem funguje na treťotriednej úrovni – pracovníci produkujú odpad a neexistuje nikto kompetentný, kto by ho za nimi zbieral. Druhotriedne pracoviská síce majú niekoho, kto za nimi odpad zbiera, no pre úplne zefektívnenie práce to nestačí. Je potrebné vytvoriť systém, počas ktorého bude vytvárané minimálne množstvo odpadu a zamestnanci sa ho budú disciplinovane zbavovať.

Najlepším nástrojom pre efektívnu prácu sa stal systém 5S, ktorý vychádza z filozofie japonských organizácií zakladajúcich si na čistote, triedení a učí robotníkov vizuálne myslieť a zaujať zodpovedný prístup k samotnej práci a problémom. Tento systém auditov má korene v automobilových spoločnostiach. Vo svojich počiatkoch sa zaoberal najmä bezpečnpou prácou a účinnosťou v oblasti kvality. Japonské podniky sa snažili nenásilnou cestou zasiať do zamestnancov správne návyky, zmysel pre zodpovednosť a disciplínu. Dávno prišli na to, že bez systematizovania nebudú schopní vyrobiť ani polovicu tak kvalitných výrobkov, aké vyrábajú dnes.

Prečo je princíp 5S výhodný? Zvyšuje kvalitu, znižuje náklady, zvyšuje schopnosť reagovať a napokon zvyšuje bezpečnosť práce. Týmito piatimi metódami je možné eliminovať plytvanie v sektoroch, akými sú transport, prebytočná výroba, pohyby, zásoby, prebytočná práca, oddiaľovanie spojené s čakaním a nakoniec chyby.

Metóda 5S vyžaduje v prvom rade disciplínu, ktorá je dôležitá pri následnom správnom načasovaní úloh. Ak sa firma drží tejto filozofie začne badať známky zvýšenej produktivity a straty v materiálnom či časovom rámci budú minimálne. Cieľom tejto metódy je implementovať správny, funkčný a optimálny systém práce za pomoci vedenia k teamovej práci, zodpovednosti a disciplíne. Samozrejme, že všetky tieto faktory stoja na kompetentých zamestnancoch. Od motivovaných zamestnancov sa odvíjajú faktory ako výrobná kapacita, výkonové normy a spotreba času.

Metóda stojí na piatich princípoch, za pomoci ktorých je možné dosiahnúť organizované, prehľadné a čisté pracovisko.

1. Seiri – Sort – Separovať – Ako napovedá názov prvého kroku pôjde o triedenie nepotrebných, alebo málo používaných nástrojov. Je nutné zamyslieť sa ako často bola položka za posledné obdobie používaná.

2. Seiton – Set in order – Systematizovať – Po odstránení nepotrebného odpadu zo systému je nutné usporiadať zvyšné položky pomocou určitého systému, ktorý bude vyhovujúci pre väčšinu zamestnancov. Hierarchia je teda stavebným kameňom druhého bodu. 

Ulozene vrtacky

3. Seiso – Shine – Stále čistiť – V usporiadanom priestore treba podniknúť zmeny – čistenie. Ak je pracovisko čisté, je jednoduchšie predísť budúcim chybám.

4. Sieketsu – Standardize – Štandardizovať – Môže sa jednať o najťažší bod z celej metódy 5S. Princíp tohoto konceptu vštepuje zamestnancom efektívne fungovanie na základe predošlých troch bodov. To znamená, že štvrtý bod bude do obehu zavádzať určité procedúry.

Upratany stol

5. Shitsuke – Sustain – Sebadisciplinovanosť – Posledný bod sa snaží udržať štandardy systému za pomoci kontrolovania a hodnotenia.

Úlohou týchto 5 konceptov je takisto zmeniť myslenie zamestnancov daného podniku. Implementovať metódu môže byť časovo náročné, ak sa jedná o väčšie podniky. Celý proces môže trvať niekoľko mesiacov alebo aj celý rok, no rozhodne sa do jeho zavedenia oplatí investovať čas. Dokáže totiž zredukovať značné množstvo problémov a priniesť tak väčšie zisky, dobré meno a tým pádom i motivovaných

Upratany sklad