NEPODCEŇUJTE REVÍZIE KOTLOV A KOMÍNOV !

Nepodcenujte revizie kotlov a kominov

Používanie plynového kotla je v dnešnej dobe veľmi obľúbené, keďže na vykúrenie domácnosti a na ohrev teplej vody nemusíme vynaložiť žiadnu náročnú prácu. No nemali by sme pri tom zabúdať na pravidelné revízie plynových kotlov. Pri spaľovaní zemného plynu vzniká vždy určité množstvo oxidu uhoľnatého. Toto množstvo závisí od podmienok spaľovania, čiže od dostupnosti kyslíka a teploty horenia.   Oxid uhoľnatý sa považuje za silne jedovatý plyn. Hlavným účinkom oxidu uhoľnatého je blokáda krvného farbiva, ku ktorému má až 250-krát vyššiu afinitu ako  kyslík a tým dochádza k premene hemoglobínu na karboxyhemoglobín, ktorý nedokáže prenášať kyslík v organizme, následkom čoho nastáva smrť zadusením. Oxid uhoľnatý sa často prezýva aj „tichý zabijak“, pretože je neviditeľný a bez zápachu a preto je veľmi ťažko zistiteľný ľudskými zmyslami.

No nemusíte sa báť, za bežných prevádzkových podmienok dobre nainštalovaného spotrebiča palív a pri dobre vetrateľných podmienkach kotolne množstvo vzniknutého oxidu uhoľnatého nepredstavuje riziko pre ľudí.

Kedy môže prísť k vzniku nebezpečnej koncentrácie oxidu uhoľnatého ?

K vzniku nadmerného množstva oxidu uhoľnatého môže prísť v dôsledku viacerých príčin, medzi ktoré sa zaraďuje najmä nesprávna inštalácia palivového spotrebiča, nedostatočný prísun kyslíka a zanedbané revízie spotrebičov a komínov.

Kedy by sa mali uskutočňovať servisné prehliadky kotlov ?

Servisné prehliadky plynových kotlov v rodinných domoch sa odporúčajú uskutočňovať v jednoročných intervaloch a odborné skúšky v trojročných intervaloch. Vlastník nehnuteľnosti by tiež nemal zabúdať aj na pravidelné prehliadky a skúšky rozvodov plynu, vrátane regulačného zariadenia na prípojke plynu. Odporúčaná lehota týchto prehliadok je stanovená na každé tri roky a skúšok na každých šesť rokov.  Po uskutočnení servisnej prehliadky, alebo odbornej skúšky revízny technik vydá revíznu správu.

Aké sú ďalšie povinnosti majiteľa domu ?

Vlastník rodinného domu by mal zabezpečiť aj pravidelné čistenie a kontrolu komínov s odborne spôsobilými osobami – kominármi. Interval kontrol a čistenia komínov závisí od druhu paliva a od toho, či je komín vložkovaný. Bližší prehľad intervalov je uvedený v tabuľke. O vykonanej  kontrole sa vydá doklad o kontrole a čistení komína alebo dymovodu.

Komínové telesá pripojené na palivové spotrebiče do 50 kW

1x za 4 mesiace

ak sú do komínov pripojené palivové spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá

1x za 6 mesiacov

ak sú do komínov pripojené palivové spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komíny bez  vložky

1x za 12 mesiacov

ak sú do komínov pripojené palivové spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komíny s  vložkou

Komínové telesá pripojené na palivové spotrebiče nad 50 kW

1x za 2 mesiace

ak sú do komínov pripojené palivové spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá

1x za 6 mesiacov

ak sú do komínov pripojené palivové spotrebiče na plynné palivá

 

Kedy je najvhodnejšie obdobie na uskutočnenie revízií ? 

Za najvhodnejšie obdobie na revíziu kotla alebo komína sa považuje koniec alebo začiatok vykurovacej sezóny.

Aké výhody vyplývajú z pravidelných revízií kotlov a komínov ?

Pravidelnými revíziami kotla a komínov sa zníži tvorba nebezpečného oxidu uhoľnatého na hladinu, ktorá nepredstavuje riziko pre ľudský organizmus.

V prípade vzniku požiaru, Vám doklady o vykonaných revíziách  pomôžu pri vyplatení náhrady škody od Vašich poisťovní.  Ak  nemáte k dispozícií revízne správy, môže sa Vám o niekoľko percent znížiť poistné plnenie za škodu Vášho rodinného domu, nakoľko poisťovňa vyžaduje pre vyplatenie poistnej náhrady i tieto potvrdenia.

Pravidelnými servisnými prehliadkami kotlov zabránite usadeninám na tepelných výmenníkoch a tým zabránite narastajúcej spotrebe plynu.

PRE KĽUDNÝ SPÁNOK VÁM ODPORÚČAME NEZANEDBÁVAŤ REVÍZIE PLYNOVÝCH KOTLOV A KOMÍNOV !

 

Použitá literatúra :

Vyhláška MV SR č. 401/2007 Z. z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol

Vyhláška MPSVaR č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia

MARTINKA, J. Vybrané kapitoly zo základov požiarneho inžinierstva: študijný materiál pre študijný program Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Trnava: Materiálovotechnologická fakulta.